GREEN GRASS

Warunki sprzedaży

 1. Warunki Sprzedaży z dnia 24-05-2018

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze warunki obowiązują i dotyczą wszystkich zamówień, umów, ofert na zakup trawy z rolki oraz inne oferowane produkty.
 2. Jeśli w dalszej treści niniejszych warunków występuje określenie „Trawniki z Rolki” chodzi o właściciela i administratora strony www.green-grass.pl oraz firmę Trawniki z Rolki Green Grass czyli  Gospodarstwo Rolne Roman Zimorodzki z siedzibą w Szczecinku przy ulicy Omulna 15; 78-400 Szczecinek lub inne podmioty, działające na jej zlecenie.
 3. Wszystkie inne postanowienia oraz ustalenia, odbiegające od niniejszych warunków obowiązują za ich pisemnym potwierdzeniem przez „Trawniki z Rolki”.
 4. Wszystkie oferty są ofertami pod warunkiem potwierdzenia przez „Trawniki z Rolki” dostępności produktu.
 5. Oferty oraz złożone zamówienia muszą zostać potwierdzone przez „Trawniki z Rolki” i wiążą strony od momentu potwierdzenia.
 6. Wszystkie inne ustalenia takie jak warunki zakupu, potwierdzenia przyjęcia zlecenia i warunki sprzedaży, które nie są zgodne z niniejszymi warunkami i nie zostały przez strony wyraźnie zaakceptowane, nie są obowiązujące dla stron.
 7. Klient, zawarł umowę na odległość lub poza siedzibą firmy, może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach klienta. Klient może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Takie oświadczenie można złożyć na formularzu. Wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do ustawy. Odstąpienie od zawartej jednak umowy nie jest możliwe w przypadku zakupu trawy z rolki, ponieważ jest to produkt łatwo psujący się.
 8. Firma „Trawniki z Rolki” wykorzystuje dane osobowe kontrahentów wyłącznie w celach zrealizowana zamówienia.  
 9. Każda osoba/ Kupujący, która przystępuje do korzystania z portalu internetowego www.green-grass.pl lub/i nabywająca produkty bądź usługi w miejscu sprzedaży, jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, co świadczy o zaakceptowaniu danych warunków.

 

Warunki płatności i ceny

 1. Wszystkie ceny są cenami, które obowiązują w miejscu sprzedaży w Omulnej, bez kosztów transportu oraz opakowania. Ceny podane są w złotych polskich netto. Do cen netto należy doliczyć obowiązujący w chwili sprzedaży produktu podatek VAT od towarów i usług.
 2. Koszty transportu i przesyłki zostaną określone przez firmę „Trawniki z Rolki” w momencie potwierdzenia złożonego zamówienia produktów.
 3. W sprzedaży produktów obowiązują cenniki, które tracą swoją ważność w momencie ukazania się nowych.
 4. W momencie pogorszenia się sytuacji finansowej kupującego, firma „Trawniki z Rolki” zastrzega sobie prawo do właściwej ochrony swoich należności, związanych z realizacją ustalonego zlecenia pomiędzy stronami.
 5. Złożenie zamówienia następuje w chwili gdy Kupujący zawiera umowę sprzedaży na warunkach określonych w formularzu i w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, z którymi wcześniej się zapoznał i zaakceptował.
 6. Firma „Trawniki z Rolki” zastrzega, że przystąpi do realizacji zamówienia z chwilą otrzymania płatności:
 • –  na konto przelewem przed dostawą na podstawie przesłanego dokumentu do płatności ze wskazanym numerem konta,
 • – gotówką w siedzibie firmy w Omulnej w chwili odbioru towaru,
 • – za potwierdzeniem za pośrednictwem firmy kurierskiej w czasie odbioru przesyłki.
 1. W przypadku opóźnienia płatności Kupującego, firma „Trawniki z Rolki” ma prawo do naliczania ustawowo określonych odsetek.

Warunki dostawy i opakowanie

 1. Transport zamówionych towarów odbywa się zawsze na koszt i ryzyko kupującego poprzez wynajęte do tego celu profesjonalne firmy transportowe na zlecenie kupującego.
 2. Koszty dostawy produktu oraz opakowania zostaną określone przez firmę „Trawniki z Rolki”. Do kosztów transportu i opakowania należy doliczyć 23% podatku VAT.
 3. Zamówione produkty dostarczane są przez „Trawniki z Rolki” na adres wskazany przez kupującego w zamówieniu.
 4. Jeżeli termin wysyłki ulegnie opóźnieniu wskutek niedotrzymania terminu odbioru towaru przez przewoźnika lub jego niedostarczenia pod wskazany adres kupującego z innych powodów, ale zawsze niezależnych od firmy „Trawniki z Rolki”. Wszelkie niebezpieczeństwa związane z opóźnieniem odbioru towaru, jego zepsuciem,
 5. Firma „Trawniki z Rolki” nie odpowiada za nieobecność osoby uprawnionej do odbioru produktu.
 6. Ubezpieczenie szkód, które mogą wynikać z transportu może zostać zawarte tylko na wyraźne życzenie kupującego i wyłącznie na jego koszt.
 7. „Trawniki z Rolki” są zobowiązane do należytego i zgodnego z obowiązującymi standardami zapakowania towaru.
 8. Za opakowanie jednorazowe kupujący wnosi opłatę w wysokości kosztów poniesionych przez „Trawniki z Rolki”. Opakowania wielokrotnego użytku takie jak np. palety, są własnością firmy „Trawniki z Rolki” i muszą zostać zwrócone na koszty osoby kupującej. W momencie braku zwrotu opakowań wielokrotnego użytku, firma „Trawniki z Rolki” obciąży kupującego kosztami danych opakowań.
 9. Firma „Trawniki z Rolki” zastrzega sobie prawo odstąpienia od dostawy towaru, jeśli dostawa nie będzie możliwa z przyczyn od niej niezależnych np. droga będzie nieprzejezdna.
 10. Koszty związane z rozładunkiem towaru oraz obowiązek rozładunku zawsze ponosi kupujący.

 

Obowiązek dostawy

 

 1. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych wynikających nie z winy „Trawniki z Rolki” zdarzeń lub opóźnienia przewoźnika, termin dostawy przedłuża się do momentu ustąpienia przeszkody, a kupujący nie ma w tym wypadku możliwości dochodzenia roszczeń. Jeżeli z powyższych przyczyn dostawa nie dojdzie do skutku firma „Trawniki z Rolki” będzie zwolniona z obowiązku dostawy – w tym wypadku kupujący również nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń za wyjątkiem zwrotu ew. przedpłaty.

 

Gwarancja i rękojmia

 

 1. Firma „Trawniki z Rolki” nie daje gwarancji na ukorzenienie się trawnika w podłożu kupującego. Gwarancja ukorzenienia się trawnika może jedynie udzielona w przypadku montażu oraz pielęgnacji zleconej firmie „Trawniki z Rolki” lub przez wskazany przez niego podmiot na warunkach określonych w osobnej umowie.
 2. „Trawniki z Rolki” spełniają świadczenia wydania trawy z rolki w momencie jej nadania do przewozu, ponieważ jest to towar łatwo psujący się, o czym poinformował kupującego w niniejszych warunkach. Ewentualne wady trawy z rolki wynikające z tytułu niewłaściwego transportu obciążają wyłącznie przewoźnika (zaparzenie, przesuszenie, zgnicie oraz inne).
 3. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar bezpośrednio po jego otrzymaniu i natychmiast zgłosić przewoźnikowi ew. nieprawidłowy stan przesyłki. Nie można będzie bowiem ustalić przyczyn, czy wyniknęły one ze strony, przewoźnika czy kupującego. Sprzedawca sugeruje montaż otrzymanego towaru w gruncie pomimo że Kupujący kwestionuje jego wygląd, gdyż jest to produky “żywy/organiczny” i może ulec “zmęczeniu” podczas transportu, natomiast po instalacji w gruncie po jakimś czasie nabiera on odpowiedniego wyglądu wizualnego i jakościowego.
 4. Do dotrzymania terminu zgłoszenia jakichkolwiek wad wystarczy zawiadomienie o stwierdzonych wadach lub brakach, potwierdzonych przesłaną dokumentacją fotograficzną wraz z opisem zaistniałej sytuacji*. 
 5. Z tytułu łatwości uszkodzenia rolek trawy podczas montażu trawnika (zaparzenie, przesuszenie systemu korzeniowego), stwierdzenie braków i wad trawy z rolki można zgłosić najpóźniej od razu po rozłożeniu trawnika*. Wyłożenie trawnika w gruncie w przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń w momencie jego odebrania/dostawy, jest równoznaczne z tym, iż kupujący stwierdza, że dostarczony towar jest wolny od wad i braków, a sprzedawca od tego momentu nie odpowiada za żadne ujawnione wady i braki chyba, że kupujący zlecił sprzedawcy wykonanie montażu trawnika.
 6. Sprzedawca “Trawniki z Rolki” nie ponosi kosztów ewentualnego zwrotu towaru, który został uznany za reklamowany. Koszt transportu zwrotu  towaru z reklamacji, zawsze pokrywa Kupujący.
 7. Koszty powtórnej wysyłki nowego towaru w ramach przyjętej reklamacji zawsze pokrywa Kupujący.
 8. Sprzedawca “Trawniki z Rolki” zobowązany jest ponieść koszt reklamowanego produktu w ilości wcześniej uzgodnionej z Kupującym dotyczy reklamacji, bez ponoszenia tym samym kosztów jego ewentualnego transportu. Reklamacja zostanie uznana tylko i wyłacznie wówczas jeśli Kupujący poinformuje Sprzedajacego o wadach towaru z chwilą jego dostarczenia lub od razu po wyłożeniu w gruncie oraz dostarczy dokumentację fotograficzną wraz z dokładnym opisem czego dotyczy ewentualne roszczenie*.

 

Ochrona danych osobowych

 

 1. Kupujący, który złożył zamówienie, a tym samym zawarł umowę zakupu towaru z firmą „Trawniki z Rolki”, wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby procesu związanego z realizacją zamówienia (kupnem, sprzedażą i dostawą).
 2. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności.

Zakaz cesji oraz Klauzula rozstrzygająca

 1. W przypadku sporów dotyczących spraw jakościowych trawnika oraz warunków związanych z jego pielęgnacją, firma „Trawniki z Rolki” zastrzega sobie prawo do powołania niezależnego rzeczoznawcy. Do czasu rozstrzygnięcia sporu przez rzeczoznawcę, strony nie będą kierować sprawy do sądu powszechnego.
 2. Kupujący nie ma prawa cesji do swoich praw i obowiązków przysługujących względem firmy „Trawniki z Rolki”

 

Miejsce wykonania zobowiązania  właściwość sądu

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych roszczeń i sporów będzie sąd właściwy dla siedziby firmy „Trawniki z Rolki” albo dla miasta Koszalina.
 2. Miejscem wykonania zobowiązania wynikającego z zawartej umowy sprzedaży lub kupna jest Omulna.

 

Postanowienia końcowe

 1. Firma „Trawniki z Rolki” zastrzega sobie prawo do zmiany w Ogólnych Warunków Sprzedaży. Wszelkie zmiany będą obowiązywać wyłącznie od momentu ich publikacji w siedzibie firmy lub na stronie internetowej pod adresem www.green-grass.pl.
 2. Kupujący potwierdza, że zapoznał się i zrozumiał niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz zgadza się na ich obowiązywanie.
 3. Jeśli firma „Trawniki z Rolki” odstąpi od niektórych postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży, nie oznacza to równocześnie rezygnacji z innych postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
 4. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są ważnym składnikiem umowy kupna- sprzedażny między firmą „Trawniki z Rolki”, a Kupującym.
 5. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz zawierane na jej podstawie umowy podlegają prawu polskiemu.

 

 Montaż, ukorzenianie, zabiegi pielęgnacyjne oraz informacje związane z trawnikiem

 

 1. Kupujący jest zobligowany do zachowania reguł dotyczących prawidłowego postępowania przy montażu trawnika oraz jego utrzymania, które są integralną część Ogólnych Warunków Sprzedaży i uznaniem ewentualnych roszczeń z tytułu wad i braków.
 2. Aby trawnik spełniał swoje funkcje, Kupujący jest zobligowany do przestrzegania kilku reguł podanych poniżej :
 • Trawnik powinien zostać położony na glebie o wymaganiach co najmniej III klasy. Ważne jest, aby zbadać kwasowość gleby. Dla trawników optymalna kwasowość ziemi wynosi pH 5,5 – 6,5.
 • W przypadku gdy gleba nie spełnia warunków opisanych poniżej, jest dopuszczalne aby rozłożyć trawnik na specjalnie przygotowanym do tego celu podłożu, czyli warstwie żyznej gleby wymieszanej z 10% piasku, o grubości co najmniej 10 cm.
 • Nie należy pod żadnym pozorem wykładać trawnika na podłożu torfowym.
 • Podłoże, na którym ma zostać wyłożony trawnik powinno być wyrównane, oczyszczone z chwastów i kamieni oraz zwałowane.
 • Aby zapobiec uszkodzeniom trawnika, spowodowanych pojawieniem się szkodników ziemnych, na przygotowane wcześniej podłoże zaleca się ułożenie siatki przeciwko kretom i nornicom.
 • Trawnik powinno układać się rozkładając pasy darni i zaczynając od prostej krawędzi np. ogrodzenia lub płotu.
 • Pasy trawnika należy umieszczać ściśle jeden przy drugim, ale w taki sposób żeby nie zachodziły na siebie.
 • Brzegi darni należy przyciąć ostrym nożem, a po wyłożeniu trawnik docisnąć wałem do podłoża.
 • Po prawidłowym ułożeniu darni, należy ją obficie podlać wodą, aż do chwili kiedy przesiąknięcie ona do podłoża. Aby  sprawdzić czy woda przedostała się do podłoża, należy unieś delikatnie brzeg trawnika.
 • Ukorzenienie darni następuje w chwili, gdy podczas podnoszenia jej do góry, mocno trzyma się podłoża.
 • W przeciągu pierwszego tygodnia od rozłożenia darni zaleca się podlewać trawnik codziennie, a w chwili pełnego ukorzenienia się trawnika (w następnych tygodniach) należy podlewać go co 2 lub 3 dni. Optymalna wilgotność gleby powinna wynosić około 25-30%.
 • W czasie użytkowania trawnika należy systematycznie nawozić trawnik oraz stosować środki ochrony roślin zapobiegające powstawaniu chorób trawy.
 • Przy typowych warunkach glebowych, zaleca się nawożenie trawnika odpowiednimi środkami 3 razy w przeciągu sezonu, przy użyciu odpowiednich nawozów, dostosowanych do typu gleby oraz trawy.
 • Nawożenie należy przeprowadzić bezpośrednio na suchą trawę po jej skoszeniu., najlepiej za pomocą rozsiewacza w odpowiedniej i zalecanej przez producenta dawce.
 • Właściwy sposób nawożenia wymaga badań pH gleby, które to badanie pozwoli stwierdzić jakich składników odżywczych brakuje.
 • Rozsiewacz należy napełniać nawozem poza obszarem trawnika, aby uniknąć ewentualnego odparzenia trawnika.
 • Nie należy stosować nawozów w czasie trwania suszy.
 • Po nawożeniu trawnik należy obficie podlać.
 • Trawę zaleca się kosić na wysokości ok. 4- 5 cm, minimum 1 raz w tygodniu.
 • Pierwsze koszenie trawy powinno nastąpić, gdy trawnik jest już dobrze ukorzeniony i osiągnął już wysokość min 10 cm.
 • W okresie suszy trawę należy kosić wyżej na 6-7 cm aby uniknąć jej przesuszeniu.
 • Nie powinno się kosić trawnika podczas deszczu i wówczas kiedy jest mokra.
 • Koszenie należy dokonywać sprawnymi kosiarkami o naostrzonych nożach. Tępe noże kosiarki powodują wystrzępienie trawy i zwiększenie jej podatności na choroby i przesuszenie.
 • Po skoszeniu należy zebrać pokos w celu uniknięcia powstania filcu.
 • Jeśli stwierdzimy, że pokos lub inne rzeczy mogą blokować wzrost trawy należy przeprowadzić grabienie.
 • W okresie wiosennym zaleca się przeprowadzenie zabiegu aeracji (po uprzednim skoszeniu trawy). Polegający na nakłuwaniu specjalistycznym narzędziem darni na około 400-500 nakłuć na m2 na głębokość ok. 15 cm. Po aeracji można wykonać zabieg piaskowania w celu lepszej przepuszczalności wody do podłoża i rozluźnienia zwartej gleby.
 • Zaleca się też przeprowadzenie dwukrotnie w ciągu roku zabiegu wertykulacji, polegającego na pionowym nacinaniu darni za pomocą wertykulatora również po wcześniejszym skoszeniu trawy.
 • Jeśli filc zalegający w trawie ma grubość ok 5 cm, koniecznie należy go usunąć w celu lepszej wymiany gazów i przenikania nawozów do podłoża.
 • Jeśli pH gleby jest niższe niż optymalne 5,5 należy przeprowadzić zabieg wapniowania za pomocą nawozów zawierających wapno lub samego wapna magnezowego lub węglanowe. Nie należy stosować do tego celu wapna gaszonego lub palonego, ponieważ można spowodować w ten sposób wypalenie trawy. Przy standardowych warunkach glebowych zabieg wapniowania przeprowadza się raz na kilka lat.
 • Wiosną powinno się przeprowadzić dodatkowo zabieg wałowania, aby zapobiec ewentualnie nadmiernemu rozluźnieniu ziemi. Należy przy tym pamiętać, że jeśli gleba jest lekka, należy szczególnie uważać podczas wałowania, aby nie doprowadzić do nadmiernego zbicia gleby.
 • Jeśli zauważono niewłaściwy wzrost trawy, należy niezwłocznie skontaktować się z firmą „Trawniki z Rolki” w celu uzyskania fachowej porady.
 • Przeprowadzając jakiekolwiek zabiegi pielęgnacyjne należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta, umieszczonych na instrukcjach dotyczących dawkowania oraz obowiązujących przepisów w zakresie ochrony roślin.

* nie dotyczy II klasy produktu.

Gwarancja jakości

Gwarancja jakości

Wyselekcjonowane gatunki traw/nasion

Wyselekcjonowane gatunki traw/nasion

Elastyczność realizacji zamówień

Elastyczność realizacji zamówień